Teams aan zet | Autonome teams in het onderwijs

Teams aan zet

Autonomie, eigenaarschap en continu verbeteren

De kwaliteit van een onderwijsinstelling is sterk afhankelijk van de betrokkenheid, deskundigheid en professionele volwassenheid van de medewerkers. Met ‘Teams aan zet’ krijgen teams de regie in handen over hun kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en professionele ontwikkeling. Hierdoor ontstaan doelgerichte teams die gedegen besluiten nemen, responsief en flexibel zijn en waarbinnen de teamleden betrokken en gemotiveerd zijn.

Teams aan zet binnen onderwijsinstellingen

‘Teams aan zet’ is gebaseerd op het organisatieprincipe waarbinnen de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid binnen een organisatie bij de teams en medewerkers zelf wordt gelegd. In plaats van een hiërarchische structuur waarbij beslissing top-down worden genomen en gedelegeerd, wordt er met ‘teams aan zet’ gestreefd naar meer autonomie en betrokkenheid van de teams op operationeel niveau.

Teams aan zet: geven en nemen van de regie

De ervaring leert dat teams in het onderwijs heel goed in staat zijn om zelf de regie te voeren over de kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en professionele ontwikkeling. Dit leidt tot betere en rijkere besluitvorming, een hogere onderwijskwaliteit, meer betrokkenheid van – en hogere tevredenheid onder medewerkers. Het toevertrouwen van de regie aan de teams is een verandering voor zowel de teams als de onderwijsinstelling in zijn geheel.

Enerzijds wordt er van teams gevraagd dat zij de regie nemen over de kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en professionele ontwikkeling. Voor veel teams is dit een verandering in de manier waarop zij werken, waarop succes gemeten wordt en hoe zij zich organiseren. Deze verandering wordt alleen gerealiseerd als de teams (be)geleid worden in deze verandering en de middelen krijgen om de regie te nemen.

Anderzijds is het aan de onderwijsinstelling om de structuur en randvoorwaarden te creëren voor de teams om de regie te kunnen nemen en te voeren. Dat vraagt om een verandering in de manier van organiseren en leidinggeven en het creëren van een gezamenlijke taal. Met ‘teams aan zet’ krijgen teams in het onderwijs meer autonomie, maar de ervaring leert dat dit alleen succesvol kan zijn als het gebeurt aan de hand van heldere kaders én visie en koers. Dit geldt voor zowel centraal als sterk decentraal georganiseerde instellingen. Deze gedeelde visie en koers – en doelen die hieraan verbonden zijn – vormen het kompas voor de verschillende teams; het geeft de teams richting waarna ze zelf kunnen bepalen hoe ze daar gaan komen.

Effectieve en proactieve verbetering door teams met het Teamportret

We schrijven hierboven al over de middelen die teams nodig hebben om zelf de regie te kunnen nemen over hun kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en professionele ontwikkeling. Hiervoor hebben wij het Teamportret ontwikkeld.

Met behulp van het Teamportret krijgen teams in het onderwijs op energieke wijze een zeer concreet inzicht in de mate waarin zij zelfstandig de kwaliteit bewaken en proactief verbeteren. Doordat het Teamportret samen met de teams wordt uitgevoerd ontstaat er een gedragen en gedeeld beeld over de huidige situatie en is er direct draagvlak voor verbeteracties die in het teamjaarplan worden opgenomen.

Lees meer over het teamportret

Klantverhaal: VISTA college

Logo vista college

Minder bureaucratie en meer flexibiliteit waren twee van de belangrijkste doelstellingen bij de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh. De medewerkers van het nieuwe VISTA college moesten wendbaar en innovatief gaan werken om dit te realiseren. Hiertoe zetten zij het principe van ‘teams aan zet’ in, wat ze binnen VISTA college ‘Teams in the lead’ noemen. Lees hieronder over dit traject en de ondersteuning die we daarbij geboden hebben.

Naar het klantverhaal

‘Teams aan zet’ als katalysator voor continu verbeteren

‘Teams aan zet’ betekent dat onderwijsteams meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen bij het nemen van beslissingen over de eigen dagelijkse praktijk. Ze zijn hierdoor meer betrokken bij het curriculumontwerp, de lesmethoden en het evaluatieproces. Dit bevordert een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de teamleden, wat leidt tot meer betrokkenheid en tevredenheid.

Verder fungeert dit als een katalysator voor een cultuur van continu verbeteren binnen de onderwijsinstelling als geheel. De teams worden namelijk gestimuleerd om te blijven leren van elkaar en de stakeholders, continu te blijven verbeteren en samen te werken met collega’s om de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening te vergroten. Dit leidt tot een beter en effectiever leerproces en betere aansluiting op de arbeidsmarkt en maatschappij. Lees hier meer over een cultuur van continu verbeteren binnen onderwijsinstellingen.

Meer weten

Wil je meer weten over onze begeleiding voor onderwijsinstellingen? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.