Algemene voorwaarden UPD

Algemeen

Plus Delta BV handelt onder de namen Plus Delta, UPD Opleidingen en UPD, hierna te noemen: opdrachtnemer.

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: de partij die opdracht geeft.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

De artikelen 1 t/m 14 hebben betrekking op de opleidingen.

De artikelen 15 t/m 25 hebben betrekking op e-learning.

De artikelen 26 t/m 39 hebben betrekking op alle overige diensten (zoals Consulting en Coaching).

1. Inschrijving

U kunt zich inschrijven via onze websites www.plusdelta.nl, www.upd.nl, www.sixsigma.nl en www.leansixsigma.nl. In de beschrijving van elke opleiding is aangegeven voor wie deze bedoeld is, welk niveau de opleiding heeft en welke specifieke toelatingsvoorwaarden er eventueel gelden.

Wanneer het maximaal toelaatbare aantal aanmeldingen voor een opleiding is overschreden, hanteren wij in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. In tweede instantie zullen wij het naleven van de betalingstermijn als selectiecriterium hanteren. Als wij u niet op uw de datum van uw voorkeur kunnen plaatsen, dan doen wij u in overleg een ander voorstel.

2. Bedenktijd

Als u zich heeft ingeschreven voor een opleiding, heeft u gedurende 14 dagen vanaf de inschrijfdatum het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

3. Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. UPD Opleidingen is geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Hierdoor kunnen wij onze opleidingen vrij van BTW factureren, indien je als organisatie of particulier hiervoor in aanmerking komt. In dat geval vermeerderen we de prijzen die vermeld staan op onze website niet met 21% BTW. Wel rekenen we een toeslag van 10% die nodig is om de kosten voor deze mogelijkheid te dekken.

UPD hanteert een integrale prijs waarin de kosten voor de opleiding en de theoriecertificering zijn opgenomen. U kunt uw examen éénmalig gratis herkansen. Bij een tweede herkansing van het examen brengen wij extra kosten in rekening.

4. Betaling

Betaling vindt plaats via een factuur die u van UPD ontvangt. Wij hanteren een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum of – wanneer de aanmelding binnen 15 dagen voor de start van de opleiding valt – een betaling per omgaande. De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.

5. Annulering

Wenst u uw deelname aan een opleiding te annuleren, dan kan dat uitsluitend schriftelijk. Als annuleringsdatum hanteert UPD de ontvangstdatum van uw schrijven. De annuleringsdatum wordt door ons altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding waarvoor u zich oorspronkelijk heeft ingeschreven.

 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Beëindigt u of onderbreekt u tussentijds de opleiding of neemt u niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van Plus Delta) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de opleiding.

Na de start van de opleiding kunt u geen aanspraak meer maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag.

6. Restitutie

Indien u recht heeft op restitutie van (een deel van) het opleidingsbedrag, zal UPD zorg dragen voor het verwerken van de restitutie binnen 10 werkdagen na vaststelling.

7. Verhindering

Indien u verhinderd bent deel te nemen aan de opleiding, is het mogelijk dat een andere deelnemer uw plaats inneemt, mits diegene voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden. Tijdens de duur van de opleiding is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken.

8. Kwaliteitsgarantie

Wanneer u na één opleidingsdag niet overtuigd bent van de kwaliteit van de gekozen opleiding, dan kunt u de opleiding afbreken en hoeft u de factuur inzake de betreffende opleiding niet te voldoen. U dient dit verzoek voor aanvang van de tweede opleidingsdag schriftelijk in te dienen via inschrijven@upd.nl.

9. Intellectueel Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op het UPD lesmateriaal blijven te allen tijde bij UPD. Gebruik van het lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

10. Uitstel

UPD behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding, de aanvangsdatum te verzetten.

11. Vervanging trainer

UPD is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door een andere docent.

12. Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u, als opdrachtgever, tevreden bent en blijft. Indien u, als opdrachtgever, bij de uitvoering van de opdracht tekortkomingen constateert, verzoeken wij u vriendelijk de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk in te dienen bij:

UPD
t.a.v. de directie UPD
Rijksstraatweg 115
3632AB Loenen a/d Vecht

De ontvangst van de klacht wordt door UPD binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van UPD. De directie van UPD zal binnen drie weken na ontvangst een adequate reactie geven. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de opdrachtgever en UPD, kan de opdrachtgever zich wenden tot een onafhankelijke derde partij. De keuze voor deze derde partij gebeurt in overleg en op kosten van UPD.

13. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten. U kunt hierbij denken aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.

14. Privacyverklaring

PD hecht veel waarde aan uw privacy. Ons privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met ons privacybeleid. Onze volledige privacyverklaring is te vinden op https://www.upd.nl/privacyverklaring-upd.

De artikelen 15 t/m 25 hebben betrekking op e-learning.

15. Definities

In deze sectie van de Algemene Voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document “Algemene Voorwaarden UPD E-learning”.
 2. UPD: UPD, onderdeel van UNC Lean Six Sigma B.V., gevestigd aan Rijksstraatweg 115, 3632AB Loenen a/d Vecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 55402313.
 3. E-learning Training: de voor de Gebruiker toepasselijke online cursus (inclusief bijbehorende modules en toetsen) die door UPD aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld middels het Platform.
 4. Platform: mytraining.uncplusdeltatraining.nl, dan wel de mobiele applicatie genaamd ‘E-learning Training’, aan de hand waarvan de E-learning Training aan de Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.
 5. Gebruiker: eenieder die gebruik maakt of beoogt gebruik te maken van de E-learning Training.
 6. Klant: indien van toepassing, de contractuele wederpartij van UPD met wie UPD een overeenkomst heeft gesloten op basis waarvan de Gebruiker gerechtigd is van de E-learning Training gebruik te maken.
 7. Super User: indien van toepassing, de natuurlijke persoon die geautoriseerd is om namens de organisatie van de Klant de toegang tot de E-learning Training voor Gebruikers te coördineren.

16. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en elk gebruik van het Platform en aldus de E-learning Training. Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing voor Klanten en Super Users in verband met de aanmelding van Super Users respectievelijk Gebruikers.
 2. Deze tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt op het Platform aan de Gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat de Gebruiker deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Door in te loggen op het Platform aanvaardt de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

17. Account en inloggegevens

 1. De E-learning Training staat uitsluitend open voor geregistreerde Gebruikers. Voor deelname aan een in company E-learning Training dient registratie van de Gebruiker plaats te vinden door de Klant, of indien van een Super User sprake is, door de Super User. In een voorkomend geval kan de Gebruiker zich evenwel met een van de Klant of Super User verkregen aanmeldcode zelf inschrijven voor de E-learning Training. Voor niet-in company E-learning Trainingen vindt registratie plaats middels online inschrijving door de Gebruiker zelf, bijvoorbeeld middels www.upd.nl of www.sixsigma.nl.
 2. Indien de registratie van de Gebruiker door UPD is geautoriseerd, ontvangt de Gebruiker per e-mail een wachtwoord voor toegang tot de E-learning Training onder zijn account, e.e.a. onverminderd het bepaalde in lid 6.
 3. Het account van de Gebruiker is strikt persoonlijk. De Gebruiker dient zijn inloggegevens voor toegang tot zijn account op het Platform strikt geheim te houden en deze met zorg te behandelen. De Gebruiker neemt alle redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden met de inloggegevens van de Gebruiker gebruik kunnen maken van het Platform. Alle handelingen die onder het account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend. De rechten van de Gebruiker in verband met het gebruik van het Platform zijn niet overdraagbaar aan derden.
 4. Indien de Gebruiker weet of vermoedt dat een derde misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van zijn wachtwoord en/of account op het Platform, dient de Gebruiker daarvan direct telefonisch of per e-mail mededeling te doen aan UPD. Totdat UPD naar aanleiding van een dergelijke melding passende maatregelen heeft kunnen nemen, is de Gebruiker aansprakelijk voor alle handelingen die onder het account van de Gebruiker worden verricht.
 5. Indien UPD constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account van de Gebruiker, heeft UPD het recht het account van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die UPD hierdoor lijdt op de Gebruiker te verhalen, zonder dat UPD aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Gebruiker.
 6. Super User

 7. Iedere Klant heeft in beginsel de mogelijkheid om een Super User aan te melden bij UPD. De gegevens van de Super User dienen per e-mail aan UPD te worden doorgegeven. De Super User is bevoegd om werknemers binnen zijn organisatie als Gebruiker aan te melden voor de E-learning Trainingen en deze aanmeldingen goed te keuren. De Gebruikers die zijn aangemeld via de Super User, hebben direct toegang tot de E-learning Training.
 8. Wijzigingen ten aanzien van (de bevoegdheid van) de Super User, zoals uitdiensttreding, dienen vóór inwerkingtreding van deze wijzigingen door de Klant aan UPD doorgegeven te worden onder gelijktijdige aanmelding van een nieuwe Super User. Eventuele schade die wordt veroorzaakt door het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen ten aanzien van (de bevoegdheid van) de Super User, komt voor rekening van de Klant.
 9. De Klant is jegens UPD hoofdelijk aansprakelijk voor het doen en nalaten van de Super User die door hem is aangemeld, alsook voor het doen en nalaten van Gebruikers die hij door tussenkomst van de Super User heeft geautoriseerd om gebruik te maken van het Platform, als ware de Klant zelf de betreffende Gebruiker.

18.Looptijd

De Gebruiker heeft gedurende 12 maanden na verkrijgen van zijn inloggegevens, toegang tot de E-learning Training, tenzij:

 • a) uitdrukkelijk een andere bepaalde looptijd met de Gebruiker of Klant is overeengekomen, in welk geval die looptijd toepassing vindt;
 • b) de overeenkomst tussen UPD en de Klant op basis waarvan de Gebruiker gebruik maakt van de E-learning Training, eindigt, in welk geval het recht van de Gebruiker op gebruik van de E-learning Training komt te vervallen;
 • c) de Gebruiker niet meer in dienst is van Klant met wie UPD de overeenkomst als bedoeld onder b heeft gesloten, in welk geval het recht van de Gebruiker op gebruik van de E-learning Training komt te vervallen.

19. Gebruiksrechten E-Learning Training

 1. E-learning Training is een initiatief van UPD. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de beelden en teksten daarop, behoren toe aan UPD dan wel licentiegevers van UPD.
 2. De Gebruiker mag de informatie van de E-learning Training slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met UPD is overeengekomen.
 3. Het is de Gebruiker slechts toegestaan om informatie uit de E-learning Training af te drukken voor zover:
  • dit uitsluitend gebeurt voor eigen oefening, studie of gebruik door de Gebruiker of voor intern gebruik binnen de organisatie waar de Gebruiker werkzaam is; en
  • dit plaatsvindt zonder commercieel oogmerk.

  Elk ander gebruik van enige informatie op het Platform, waaronder verveelvoudiging (voor enig ander doel dan hiervoor vermeld), aanpassing, verspreiding of (her)publicatie is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UPD.

 4. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van (de informatie op) de E-learning Training van UPD op een andere website en het creëren van links, hyperlinks en/of deeplinks tussen de E-learning Training en een externe website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UPD.
 5. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan: het opzettelijk middels het Platform invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de software en technische systemen van UPD en het ten aanzien van het Platform opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.
 6. Het is de Gebruiker verboden het Platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder worden o.a. begrepen het inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten van UPD of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van onder andere teksten, waaronder racistische uitingen, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van UPD afhankelijk is, waaronder mede begrepen het verspreiden van virussen, wormen et cetera. Het is de Gebruiker voorts verboden bedreigende en intimiderende uitingen direct of indirect middels het Platform te verspreiden.
 7. Het is de Gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met het Platform gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door UPD gebruikte software.
 8. Indien UPD constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Gebruiker handelt in strijd met dit artikel, heeft UPD het recht het account van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren, de toegang tot de E-learning Training met onmiddellijke ingang te beëindigen en de eventuele schade die UPD hierdoor lijdt op de Gebruiker te verhalen, zonder dat UPD aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Gebruiker.

20.Privacy en (persoons)gegevens

 1. De (persoons)gegevens die de Gebruiker aan UPD verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een geautomatiseerde cursusadministratie van UPD. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over E-learning Modules, de E-learning Training als zodanig en daaraan gerelateerde producten en diensten van UPD.
 2. Indien de Gebruiker er geen prijs meer op stelt om informatie over de producten en diensten van UPD te ontvangen, kan de Gebruiker zich voor de verdere ontvangst daarvan afmelden op de daartoe in de betreffende berichtgeving aangegeven wijze.

21.Beperking van aansprakelijkheid

 1. De E-learning Training (inclusief de modules en toetsen) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door vakbekwame auteurs in samenwerking met de richtlijnontwikkelaars en getest door UPD-professionals. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden worden aangetroffen in de E-learning Training. UPD houdt zich ter zake aanbevolen voor suggesties of commentaar; eventuele opmerkingen kunnen kenbaar worden gemaakt op het daartoe door UPD op het Platform bekendgemaakte e-mailadres, dan wel telefonisch (020-3453015). UPD neemt ontvangen opmerkingen of klachten vervolgens in behandeling en streeft ernaar om deze binnen 10 werkdagen af te handelen.
 2. UPD biedt geen garantie dat de andere informatie dan bedoeld in het vorige lid, welke op het Platform wordt geopenbaard, juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Deze informatie is naar beste inzicht en vermogen samengesteld, doch de Gebruiker kan aan deze informatie geen rechten ontlenen.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 6, behoudt UPD zich het recht voor om, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing:
  • E-learning Trainingen (waaronder modules in het bijzonder begrepen) en/of overige informatie op het Platform te verwijderen;
  • aanpassingen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de E-learning Trainingen (waaronder modules in het bijzonder begrepen) en/of overige informatie op het Platform;
  • de E-learning Training geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.
 4. UPD geeft, onverminderd het bepaalde in lid 6, geen enkele garantie ten aanzien van:
  • het te allen tijde (juist) functioneren van de E-learning Training;
  • de beschikbaarheid, al dan niet via de huidige kanalen, van de E-learning Training en/of de informatie op het Platform.
 5. UPD is, onverminderd het bepaalde in lid 6, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang of gebruik van (de informatie op) de E-learning Training of de afhankelijkheid van de Gebruiker en/of de Klant van de informatie op de E-learning Training. Voor de gevolgen van het al dan niet handhaven of (tijdelijk) ontoegankelijk maken of opheffen van de E-learning Training c.q. het verwijderen en/of onbereikbaar maken van de E-learning Training en/of de informatie zal UPD, onverminderd het bepaalde in lid 6, nimmer aansprakelijk zijn jegens de Klant. Daarnaast is UPD niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan UPD.
 6. Indien voor het gebruik van de E-learning Training door de Klant of Gebruiker een prijs is verschuldigd, in die zin dat uit de overeenkomst tussen UPD enerzijds en de Klant of Gebruiker anderzijds, uitdrukkelijk voortvloeit dat het beschikbaar stellen van de E-learning Training niet als een (aanvullende) kosteloze service geschiedt, is de eventuele aansprakelijkheid van UPD in verband met het niet (voor de overeengekomen duur) beschikbaar stellen van de E-learning Training aan de Gebruiker, beperkt tot ten hoogste dat gedeelte van de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van UPD betrekking heeft. Gangbare gebruiksbeperkingen, zoals in verband met regulier onderhoud of storingen ten aanzien van het Platform, leiden nimmer tot aansprakelijkheid van UPD.
 7. Mocht UPD ondanks het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige andere schade dan bedoeld in het vorige lid, dan is deze aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als een gebeurtenis. Andere of verdergaande aansprakelijkheid van UPD, uit welken hoofde ook, voor schade die Gebruiker en/of de Klant lijdt door of in verband met de E-learning Training, is uitgesloten.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van UPD.

22. Links op en naar het platform

Het Platform kan links naar websites of toepassingen van derden bevatten. UPD heeft geen zeggenschap over de inhoud van websites of toepassingen van derden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites of toepassingen van derden waarnaar middels een hyperlink of anderszins wordt verwezen of waarop, op welke wijze dan ook, wordt verwezen naar het Platform. UPD gebruikt deze links in een voorkomend geval uitsluitend voor het gemak van de Gebruiker; het plaatsen van een link op het Platform impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van UPD ten aanzien van de inhoud van de website of toepassingen van derden waarnaar de link verwijst.

23. Wijzigen van Algemene Voorwaarden

 1. UPD heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de Algemene Voorwaarden wijzigen zal dit worden aangegeven op de inlogpagina. Indien de Gebruiker na het wijzigen van de Algemene Voorwaarden gebruik maakt van de E-learning Training (door in te loggen) accepteert de Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de Super User na het wijzigen van de Algemene Voorwaarden gebruik maakt van de E-learning Training (door in te loggen) accepteert de Super User de gewijzigde Algemene Voorwaarden namens de Klant.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt dat indien voor het gebruik van de E-learning Training door de Klant of Gebruiker een prijs is verschuldigd, in die zin dat uit de overeenkomst tussen UPD enerzijds en de Klant of Gebruiker anderzijds, uitdrukkelijk voortvloeit dat het beschikbaar stellen van de E-learning Training niet als een (aanvullende) kosteloze service geschiedt, de Klant c.q. Gebruiker gerechtigd is een wijziging van deze Algemene Voorwaarden ten nadele van de Klant c.q. Gebruiker, gedurende de looptijd als bedoeld in artikel 4, niet te aanvaarden en voortzetting onder de oorspronkelijk overeengekomen Algemene Voorwaarden te verlangen. UPD is gerechtigd aan een dergelijk verlangen van Klant c.q. Gebruiker geen gevolg te geven tegen restitutie van de prijs naar evenredigheid van het niet-genoten deel van de bedoelde overeenkomst.

24. Overige bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. UPD en de Gebruiker verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden om (een) vervangende bepaling(en) overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.

25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van de (informatie op) de E-learning Training en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen tussen partijen in verband met het gebruik van de E-learning Training, informatie op het Platform of in verband met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet dwingend anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van UPD.

De artikelen 26 t/m 39 hebben betrekking op alle overige diensten, waaronder Consulting en Coaching.

26. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

27. Terbeschikkingstelling van informatie of medewerkers door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden of door het te laat of te beperkt beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van opdrachtgever.

28. Uitvoering van de opdracht c.q. meerwerk

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

29. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
 4. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer of over diens werkwijze en dergelijke, noch de offerte, rapportage of andere schriftelijke uitingen van opdrachtnemer aan derden ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 5. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

30. Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, trainingsmateriaal, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

31. Honorarium

 1. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 5. Voorschotnota’s welke bij de aanvang van een opdracht in rekening worden gebracht, worden verrekend met de laatste nota na het voltooien van de werkzaamheden.
 6. Indien de werkzaamheden op locatie van opdrachtnemer plaatsvinden, wordt altijd minimaal 1 dagdeel afgenomen.

32. Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 21.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

33. Reclamaties

 1. Reclamaties met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclamaties als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclamatie heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

34. Leveringstermijn

 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

35. Opzegging

 1. Partijen kunnen de overeenkomst alleen opzeggen wegens onvoorziene omstandigheden die zich aan hun invloed onttrekken en hun niet zijn toe te rekenen en welke van dien aard zijn dat de wederpartij de instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel nog te verrichten werkzaamheden.
 2. De opzegging dient schriftelijk, met opgave van redenen, aan de wederpartij te worden meegedeeld.

36. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.
 2. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

37. Ontbinding van de opdracht

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen beide de opdracht ontbinden zonder tussenkomst van een rechter met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Directe ontbinding is mogelijk indien hier gegronde redenen voor aan te voeren zijn, onder argumentatie zoals te doen gebruikelijk is in het zakelijke verkeer.

Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Haarlem.

38. Annulering van geplande werkzaamheden

Bij annuleringen van geplande project- of implementatiewerkzaamheden, workshops of (coachings)gesprekken gelden de volgende termijnen:

 • 0 ≤ 2 werkdagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden: 100% van de geplande vergoeding
 • 2 – 5 werkdagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden: 50% van de geplande vergoeding
 • > 5 werkdagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden: 0% van de geplande vergoeding

39. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

40. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeenkomen.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden, dan kunt u altijd contact opnemen via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

versie 5.5 Amsterdam 24112021