In teamverband werken aan beter onderwijs

Het team als eigenaar van de kwaliteit

UPD heeft in opdracht van het Ministerie van Onderwijs een methodiek ontwikkeld die onderwijsteams in staat stelt om de kwaliteit van de eigen opleidingen te analyseren en op basis van deze analyse verbeteringen door te voeren. De verbetering in kwaliteit wordt doorgaans zichtbaar door betere onderwijsrendementen en een hogere leerling- of studententevredenheid.

De methodiek is bewezen bruikbaar voor teams in de vo, mbo en hbo sector. Voor de vo- en mbo-sector is de methodiek in een praktisch handboek beschikbaar gemaakt (handboeken VObeter en MBObeter). In 2017 volgt een handboek voor de hbo-sector.

Omdat het concept in verschillende onderwijssectoren ingezet wordt, heeft het concept de naam ONDERWIJSbeter gekregen.

Hoe werkt het?

Ieder traject vangt aan met het formuleren van het probleem. Bij voorkeur is dit een gekwantificeerd probleem. Denk aan een te hoog uitvalpercentage van studenten of een te lage studententevredenheid. Het team kan uiteraard ook een verbetertraject starten vanuit ambitie. Je hoeft immers niet ziek te zijn om beter te worden.

MBObeter methode Na een plenaire aftrap met het gehele onderwijsteam gaat een afvaardiging van het team in werkgroepsessies het probleem stap voor stap analyseren. Er zijn hiertoe hele handige gereedschappen ontwikkeld die de dialoog over kwaliteit binnen het team faciliteren. Tijdens deze sessies worden standpunten over en weer met veel enthousiasme en energie gedeeld. Het resultaat is een door het team gedragen analyse van de problematiek met focus op de oorzaken die echt belangrijk zijn om de kwaliteit en de resultaten te verbeteren.

Op basis van de analyse wordt vervolgens door het team zelf een verbeterplan opgesteld. Omdat het verbeterplan niet wordt geschreven door een (externe) adviseur, maar door het team zelf, voelen zij zich daadwerkelijk eigenaar en verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Om te volgen in hoeverre de benodigde verbeteringen volgens planning en afspraken doorgevoerd worden, werken we vaak met een verbeterbord. Op dit bord worden de doelstellingen, thema’s, acties, actiehouders en de planning weergegeven. Door te werken met een verbeterbord wordt het voor het gehele team inzichtelijk wat de stand van zaken is voor wat betreft de diverse verbeteringen. Een verbeterbord faciliteert de dialoog over de voortgang en verhoogt de betrokkenheid van collega’s.

Meer dan 200 opleidingen geholpen met ONDERWIJSbeter

De afgelopen jaren hebben we bij meer dan 200 teams verbeterprojecten begeleid met als resultaat hogere kwaliteit, betere rendementen en hogere studententevredenheid.

Instellingsbreed programma

Mbo of hbo scholen die instellingsbreed kampen met rendementsproblematiek, kunnen wij een programma aanbieden waarbij op basis van een analyse op instellingsniveau ingezoomd wordt op de teams met de grootste problemen. Op deze wijze kan gestructureerd en gefaseerd worden gewerkt aan verbetering. De toegevoegde waarde van een programmatische aanpak zit hem in de mogelijkheid om enerzijds een lerende organisatie te faciliteren. Ervaringen, good practices en valkuilen worden over de teams gedeeld met elkaar. Daarnaast stelt de centrale aanpak het management in staat om beleid bij te stellen op basis van de analyses uit de verschillende teams. Vaak zijn hier enkele rode draden te onderkennen en op basis van deze inzichten kan het management de teams faciliteren op de relevante thema’s. Hiermee wordt voorkomen dat ieder team het wiel zelf opnieuw moet uitvinden.

De return on investment bij dergelijke programma’s is minimaal 1 op 3. Doordat er minder studenten uitvallen en meer studenten diplomeren wordt het bedrag van bekostiging verhoogd met een factor drie ten opzicht van de benodigde investering voor zo’n programma.

Wat levert ONDERWIJSbeter nog meer op?

  • Versterking van de samenwerking binnen het team
  • Eigenaarschap van de onderwijskwaliteit op teamniveau
  • Een bijdrage aan een cultuur van continu verbeteren
  • Verbeterd inzicht in het eigen onderwijsproces
  • Inzicht in oorzaken van problemen
  • Teamfocus op wat belangrijk is
  • Verbeterde teamsamenwerking

MBObeter helpt een team om – als eigenaar van kwaliteit – binnen het speelveld van diverse belangen en stakeholders de strategische ruimte optimaal te benutten.


Jeroen Maree – Directeur Rijn IJssel

UPD begeleidt uw instelling en teams graag bij het toepassen van de methodiek om te werken aan betere resultaten.

Wilt u uw medewerkers opleiden zodat ze zelfstandig de MBObeter methodiek kunnen inzetten? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Neem contact met ons op via 020 – 345 30 15 Of ga direct naar www.onderwijsbeter.nl om het vo- of mbo-handboek en alle bijbehorende gereedschappen te downloaden.