Continu verbeteren in het onderwijs | UPD Onderwijs

Continu verbeteren in het onderwijs

Hogere studenttevredenheid | Betere onderwijskwaliteit | Efficiëntere bedrijfsvoering

Continu verbeteren draait om het creëren van optimale waarde voor de klant. Echter, onderwijsinstellingen hebben niet maar één klant. Zij bewegen zich in complex speelveld waarin zij studenten, ouders, de overheid, de maatschappij en overkoepelende besturen gelijktijdig als klant beschouwen. Om continu verbeteren in het onderwijs succesvol toe te passen bieden wij een gerichte aanpak waarin we rekening houden met deze complexiteit.

Continu verbeteren in het onderwijs

Onze aanpak is succesvol door de ruime ervaring die we hebben in de onderwijssector. We spreken de taal, begrijpen de uitdagingen van medewerkers en weten hoe we de verschillende stakeholders moeten betrekken. Met deze kennis en ervaring helpen we onderwijsinstellingen om gelijktijdig te werken aan:

 • Hogere studenttevredenheid
 • Betere onderwijskwaliteit
 • Efficiëntere bedrijfsvoering

Het lerend vermogen staat centraal

Lean, Lean Six Sigma, Agile & Scrum. Deze termen worden ook binnen onderwijsinstellingen regelmatig gehoord. En nog te vaak worden ze terzijde geschoven omdat de methodes niet passen binnen de complexiteit van een onderwijsinstelling. Maar door de juiste toepassing kunnen deze methodes – of een combinatie van methodes – juist van enorme waarde zijn voor onderwijsinstellingen.

De kracht van deze methodes – en daarmee continu verbeteren – ligt namelijk in de onderliggende principes waarbij:

 • De focus ligt op zaken die er écht toe doen;
 • De kracht van samenwerking tussen mensen wordt bevorderd en benut;
 • Het werk binnen de instelling zo effectief en efficiënt mogelijk wordt georganiseerd;
 • Iedereen binnen de instellingen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd om continu te blijven leren.

Wanneer het lukt om de methodiek los te laten en de onderliggende principes te omarmen en te doorleven, wordt het potentieel voor onderwijsinstellingen al snel duidelijk.

Resultaten van continu verbeteren in het onderwijs

 • Hogere studenttevredenheid en lagere uitval
 • Structurele verbetering van de onderwijskwaliteit
 • Verlaging van de operationele kosten
 • Verhoging van medewerkertevredenheid
 • Betere beoordeling van de onderwijsinspectie
 • Verbetering van het vermogen om in te spelen op veranderingen

Onze dienstverlening

Continu verbeteren is in essentie een verandering van mindset, een manier om anders te kijken naar hetzelfde en altijd te zoeken naar verbetering. Om te voorkomen dat medewerkers belanden in een lawine van verbeteringen is het noodzakelijk om focus aan te brengen in de aanpak. En om medewerkers de structuur en middelen te geven om zelf regie te nemen en eigenaarschap te ontwikkelen. In onze dienstverlening doen we dat door in onze trajecten een duidelijke en herkenbare focus aan te brengen.

Realiseren van een kwaliteitscultuur

Vanuit de perceptie van de onderwijsinspectie draait een professionele kwaliteitscultuur om de mate waarin binnen een onderwijsinstelling gezamenlijk en gestructureerd gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. Om dit vast te stellen onderzoekt de inspectie twee aspecten: Is er sprake van een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?

Bij het beoordelen van de kwaliteitscultuur bekijkt de inspectie ‘hoe’ instellingen tot verbeteringen en oplossingen komen, het ‘wat’ is hierbij niet van belang. De manier waarop teams en besturen om gaan met knelpunten en problemen bepaalt – voor de onderwijsinspectie – in grote mate in hoeverre er sprake is van een professionele kwaliteitscultuur. Zijn de problemen of knelpunten tijdig gesignaleerd? Zijn de oorzaken voldoende geanalyseerd? En past de gekozen oplossing of tegenmaatregel bij het probleem? Hetzelfde geldt voor het werken aan de ambities van de onderwijsinstelling. De inhoud van de ambitie wordt niet beoordeeld, de manier waarop er gezamenlijk aan gewerkt wordt des te meer.

Wij bieden teams in het onderwijsteams de structuur en hulpmiddelen om te komen tot een professionele kwaliteitscultuur. Hiervoor maken we gebruik van elementen uit het gedachtegoed van continu verbeteren. En werken we aan de professionele houding en het gedrag dat noodzakelijk is voor een professionele kwaliteitscultuur. Het resultaat is meer dan een voldoende van de onderwijsinspectie, het leidt professionele organisatie waar medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om te werken aan continue kwaliteitsverbetering.

Verder lezen
Waardevolle ondersteunende diensten

Het succes van het primaire proces binnen onderwijsinstellingen is deels afhankelijk van de meerwaarde die gecreëerd wordt door de ondersteunende diensten. En deze meerwaarde wordt enkel gecreëerd als de activiteiten direct bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de onderwijsinstelling.

Dat de ondersteunende diensten doorslaggevend zijn voor het succes van de onderwijsinstelling zal niemand betwisten. Maar de inrichting, kwaliteitsborging en besturing van de ondersteunende diensten is voor veel instellingen nog een uitdaging. Want hoe zorgen we dat de nodige meerwaarde gerealiseerd wordt? Dat er geen onnodige bureaucratie wordt gecreerd? En dat medewerkers – zowel docenten als ondersteuning – in perfecte harmonie samenwerken aan de ‘juiste dingen’?

Aan de hand van beproefde methodes als Lean en Agile helpen we ondersteunende diensten bij het (her)inrichten van het werk. We begeleiden ze naar het creëren van maximale waarde voor het primaire proces. En we helpen bij het optimaliseren van de samenwerking tussen docenten en medewerkers van de ondersteunden diensten.

Verder lezen
Professionele leercultuur voor teams

In een professionele leercultuur blijven docenten, directieleden en bestuurders zich ontwikkelen. Er is een gedeeld en gedragen beeld over welk gedrag hierbij hoort en hoe het werk ingericht en geoptimaliseerd wordt.

Binnen een professionele leercultuur werkt iedere betrokkene continu aan het verbeteren van de samenwerking, het onderwijs en de manier waarop ze werken. Dit doen ze door van én met elkaar te leren, te reflecteren op het eigen werk en door het voeren van professionele (prestatie)dialogen.

Wij helpen teams in het onderwijs bij het realiseren van deze professionele leercultuur. Samen met de teams werken we aan de psychologische veiligheid in het team, focus en grip op het eigen werk en continu verbeteren aan de hand van PDCA cyclus.

Verder lezen

Praktijkcases

Contact

Joris van de Lindeloof UPD

Neem contact op met Joris van de Lindeloof voor meer informatie over continu verbeteren in het onderwijs:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: joris@upd.nl