UPD Consulting Dienstverlening | Onze expertise in 6 vakgebieden

Expertise

Onze dienstverlening in 6 onderwerpen

Dagelijks helpen we organisaties om te komen tot strategierealisatie en continu verbeteren. Dat doen we met meer dan 40 professionals bij verschillende middelgrote tot grote organisaties in Nederland. Aan de hand van 6 expertises helpen we organisaties om de juiste dingen te doen en de juiste dingen goed te doen.

Onze expertises

Onze dienstverlening is gestaafd op 6 expertises. Binnen iedere expertise wordt een gebalanceerde mix van mens en methode ingezet. Wij geloven namelijk dat deze twee elementen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Iedere expertise kan zelfstandig of modulair ingezet worden om ad-hoc uitdagingen het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld in het geval van proces-onbetrouwbaarheid of een specifieke ontwikkelbehoefte binnen een (leiderschaps)team.

Regelmatig maken we maatwerkcombinaties van de verschillende expertises waarmee zorgen dat:

  • De bedrijfsstrategie begrepen, gedragen en uitgevoerd wordt;
  • Het leiderschap en de cultuur ondersteunend zijn aan de bedrijfsdoelstellingen;
  • Het verschil tussen mensen optimaal benut wordt binnen een lerende organisatie;
  • Prestaties gericht en duurzaam verbeterd worden;
  • Continu verbeteren wordt toegepast binnen iedere laag van de organisatie;
  • De inrichting van de organisatie naadloos aansluit op de strategie, en
  • Ambities gerealiseerd worden.

Dit doen we door:

Strategierealisatie

“Strategy without process is little more than a wish list”.

De waarde en kwaliteit van een strategie is afhankelijk van de mate waarin de organisatie de strategie ook daadwerkelijk realiseert. Het onvermogen van organisaties om tot strategierealisatie te komen komt voor uit een tekort aan concreetheid, betrokkenheid en een cultuur van gezamenlijk leren.

We helpen organisaties en hun leiders bij het aanscherpen van de strategie en het formuleren van concrete, heldere en breed gedragen strategische initiatieven. We ondersteunen ze bij het voeren van de strategische dialoog over hoe de strategie gerealiseerd kan worden. Tijdens deze dialoog wordt duidelijk wat er nog geleerd moet worden om tot strategierealisatie te komen. Maar ook hoe zou kunnen mislukken. Dit zorgt voor een leerproces dat daadwerkelijke realisatie mogelijk maakt. Dat lukt alleen als we concreet en specifiek worden in plaats van abstract om het sneller eens te kunnen zijn. Dat lukt verder alleen als we de aanwezige verschillen benutten en niet onder tafel houden om de neuzen makkelijker dezelfde kant op te krijgen. Lukt het concreet te worden en verschillen te benutten, dan mobiliseert dat het altijd aanwezige verlangen om samen te leren en dingen voor elkaar te krijgen. Zo ontstaat een organisatie waarin het veilig is en leren en continu verbeteren niet alleen worden aangehangen, maar ook wordt gepraktiseerd.

Continu verbeteren

Organisaties zijn in de regel onnodig veel tijd kwijt aan het blussen van brandjes. Dat is zonde van de capaciteit en na het blussen is alles ‘slechts’ weer terug bij het oude. In veel gevallen is de oplossing bovendien onvoldoende duurzaam.

Om deze cyclus te doorbreken zoeken organisaties een manier om gelijktijdig de kwaliteit, medewerkertevredenheid én financiële prestaties te verbeteren. Op een dusdanige manier dat de capaciteit en kwaliteit van medewerkers optimaal benut wordt en waarbij de duurzaamheid van de oplossingen geborgd is.

Wij helpen organisaties hierbij met onze expertise en ervaring op het vlak van continu verbeteren. Wij gebruiken daarvoor Lean management, in combinatie met Six Sigma en/of Agile. Hierbij maken we langetermijndoelen zo concreet dat er dagelijks op de werkvloer op kan worden gestuurd. Continu verbeteren kan binnen bestaande teams met kleine stappen, maar werkt ook keten breed. Continu verbeteren leidt tot een nieuwe manier van samenwerken voor de teamleden op de werkvloer en het leiderschap. Leiderschap en gedrag zijn daarom ook belangrijk onderdeel van onze aanpak.

Meer informatie
Leiderschap en cultuur

Strategierealisatie hangt sterk af van de cultuur die de leiders met hun gedrag neerzetten, niet van wat ze op papier zetten of wat ze zeggen dat ze gaan doen.

Wat leiders belonen of bestraffen, waar ze zich over opwinden, wat ze belangrijk vinden, wordt feilloos tussen de regels door gelezen door de medewerkers. Het gedrag van leiders is daarmee bepalend voor wat medewerkers doen. Daarom ‘nuttigt cultuur de (papieren) strategie als ontbijt’.

Wij maken leiders, medewerkers, afdelingen en teams bewust van de onderliggende, vaak onbewuste aannames die hun vanzelfsprekende houding en gedrag bepalen. Daarna kunnen we werken aan het loskomen daarvan en het herformuleren van de belangrijkste aannames en gedrag om de gewenste cultuur te ontwikkelen. Zo helpen we bij het ontwikkelen van de cultuur die nodig is voor strategierealisatie.

Organisatieontwikkeling

Een wendbare en flexibele organisatie die ingericht is op de snel veranderende en complexe wereld om ons heen. Waar het leiderschap het speelveld neerzet en barrières wegneemt om tot echte topprestaties te komen. En waar teams verandering omarmen, continu leren en innoveren.

Het is geen geheim dat de succesvolle organisaties van vandaag om kunnen gaan met een volatiele wereld, een continu veranderende klantwens en technologische revoluties. Zij gebruiken de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie om tot strategierealisatie te komen en ambities te realiseren.

Wij helpen leiders en hun teams bij het ontwerpen van een effectieve organisatie-inrichting en de transitie naar een wendbare organisatie. Wendbare organisaties werken in teams op alle niveaus met een hoge mate van zelfsturing aan continu verbeteren en vernieuwen op basis van feedback van klanten en eigen inzichten. Wij gebruiken daarvoor methoden als Lean management, Agile, Scrum en systemisch werken. Het ontwikkelen van het gewenste gedrag is een integraal component in ons werk. Wij zetten de organisatie in de continue leerstand. Dat maakt verandering en wendbaarheid duurzaam.

Teamontwikkeling

Soms is het minderheidsstandpunt belangrijker dan de mening van de meerderheid

Effectieve organisaties bestaan uit goed functionerende diverse teams die heldere doelen weten om te zetten in concrete resultaten voor de hele organisatie. Het team geeft de teamleden een veilig gevoel, een thuisbasis en plezier in hun werk. In effectieve teams is feedback ontvangen en geven normaal niet spannend maar normaal. En komen de verschillen in denken en doen tot hun recht. Er wordt over de teamgrenzen heen gedacht in het belang van de hele organisatie. Effectieve teams hebben een ‘heartbeat’ waarin de werkzaamheden worden gepland en geëvalueerd. Dit zorgt zorgt dat teamleden zich collectief verantwoordelijk voelen voor de teamresultaten.

Wij helpen organisaties op het gebied van teamontwikkeling zodat de samenwerking verbeterd wordt, zowel binnen het team als met andere teams. We werken aan zelfsturende, resultaatverantwoordelijke teams waarin verschillen herkend en benut worden en waar veiligheid en plezier de boventoon voeren. Bij deze trajecten zijn de harde en de zachte kant onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We reiken een taal aan om elkaars verschillen te leren erkennen, herkennen en waarderen zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn en taken verdeeld worden op basis van kwaliteiten. Onze Reflecteren in Actie methodiek richt zich vervolgens op het doorbreken van hardnekkige defensieve patronen, double loop learning en het bespreekbaar maken van zaken die anders onder tafel blijven.

Prestatieverbetering

Performance uitdagingen kunnen voor behoorlijke hoofdpijndossiers zorgen. In potentie kunnen deze uitdagingen zelfs de groei in de weg staan of cashflow problemen opleveren.

Betrouwbare, duurzame en voorspelbare prestaties zijn de fundering van veel organisaties. Wanneer de prestaties beter kunnen of zelfs moeten kan dit een flinke capaciteitsdruk op de organisatie leggen en in potentie de strategierealisatie in de weg staan.

Wij helpen organisaties hun verbeterpotentieel in kaart te brengen en vervolgens te realiseren. Daarbij kijken we onder meer naar zaken als klanttevredenheid, kwaliteit, kosten en doorlooptijden. Gezamenlijk met het management en de mensen op de werkvloer verzamelen we informatie, analyseren we en definiëren we oplossingen en businesscases voor prestatieverbetering. Vervolgens ondersteunen we de duurzame realisatie. Anders is ons werk niet gedaan.

Begrip als basis

Veranderingen binnen organisaties mislukken vaak doordat wordt geprobeerd om een standaardoplossing – al dan niet in aangepaste vorm – te implementeren. Daar geloven wij niet in. Bij ons beginnen veranderingen en verbeteringen altijd bij een uitstekend begrip van de situatie. Wij doorgronden de context, strategische ambities, organisatie-inrichting, operationele processen en aansturing van onze klanten. Wij verdiepen ons in de organisatiedynamiek, effectiviteit van leiderschap, teams en individuen en de interpersoonlijke relaties.

Pas dan ontwikkelen we een aanpak die volledig aansluit bij de uitdagingen en vraagstukken van de organisatie en de omgevingsfactoren die daar invloed op hebben.

Meer weten over UPD consulting?

Guyonne Schellings UPD

Neem voor meer informatie over onze verschillende expertises contact op met Guyonne Schellings via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: contact@upd.nl