Teamwork: Gedoe komt er toch

Het succes van een organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de mensen binnen de organisaties. Of beter gezegd: de samenwerking tussen mensen. De energie tussen mensen maakt dat er grote prestaties kunnen worden geleverd. Door zich te richten op de juiste factoren kunnen teams werken aan het creëren van de goede energie, maar dat vraagt wel continue aandacht van alle teamleden. Het is eigenlijk net een relatie; gedoe komt er toch en het succes van het team wordt vooral bepaald door de manier waarop ze hiermee omgaan.

Teamwork - gedoe komt er toch

Samenwerken. Samenleven. Iedereen heeft wel ervaring met verschil van inzicht of verschil in omgangsvorm. Op een goede manier samenwerken vraagt van mensen om de interactie op te zoeken en nieuwsgierig te zijn naar elkaars beweegredenen. Samen te bepalen wat de mores van het team of het bedrijf is of moet zijn. Dat kan alleen door goed naar elkaar te luisteren en de rust en tijd te nemen om verschillen te overbruggen.

We spreken regelmatig mensen die moeiteloos kunnen samenwerken, maar nog meer die het als een gedoe ervaren. Samenwerken met mensen met verschillende karakters, trekjes van anderen en verschillen in kennis en ervaring is nog niet zo makkelijk. Het is een heel logische response om weg te vluchten van het gedoe. Soms letterlijk en soms door passief actief te zijn. Quiet Quitting noemt Gallup dat. Wel meedoen, maar niet betrokken zijn. 72% van de werkenden in Europa zijn Quiet Quitters en maar 13% is echt betrokken. Er is dus nog veel te doen op het gebied van prettig samenwerken.

Waar valt er wat te halen?

Wij zien dat er 7 bepalende factoren zijn die het succes van teams bepalen. Deze factoren hebben – zoals hierboven al geschreven – wel continu onderhoud nodig.

Het essentie van teams model van UPD Klik hier voor een grote versie van het model

In de basis gaat het om de pijlers Wie, Waarom, Wat en Hoe? Als daar enigszins helderheid over is, dan kan het team met de steun van de pijlers Teamleren, Leiderschap en Teamklimaat groeien naar een effectief team.

De 7 pijlers helpen teams om met elkaar in gesprek te gaan over vragen als:

 • Wat is de taak en het doel van ons team?
 • Wie heeft welke rol en wat zijn de bijbehorende verantwoordelijkheden?
 • Hoe hebben we kwalitatief goede overleggen en effectieve communicatie?
 • Wat kunnen we doen om onderling vertrouwen te laten groeien?
 • In hoeverre dragen we gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat?
 • Maken we voldoende gebruik van beschikbare diversiteit aan talenten en achtergronden in ons team?
 • Wat doen wij om een positieve teamdynamiek te creëren?

Door zich te richten op deze 7 pijlers kan het team blijvend groeien in de zelfredzaamheid. Hiervoor is het zaak dat ze regelmatig met elkaar reflecteren op de invulling van de pijlers en of deze nog relevant is voor de huidige situatie. Het onderhouden van de pijlers is een belangrijke taak van het team, zodat ze ‘gedoe’ omzetten in resultaten:

Van gedoe… Naar…
Lage en inconsistente kwaliteit leveren omdat afspraken niet na worden gekomen. Hoge kwaliteit door een gedeeld beeld over wat kwaliteit is en wat ervoor nodig is om het te bereiken.
Trage besluitvorming omdat overleggen niet effectief zijn, maar eerder een strijd zijn om wie er gelijk of het beste idee heeft. Snelle en gedeelde besluitvorming, zodat het team zich goed aan weet te passen aan verandering.
Frustratie, wantrouwen en bondjes die bewust elkaar tegenwerken. Prettige eerlijke sfeer en hoog werkplezier en teamleden die voor elkaar willen werken.
Ontevreden klanten en stakeholders, omdat de voorspelbaarheid van de planning versus realisatie ver achterblijft. Tevreden klanten en stakeholders, omdat het team eerlijk en open communiceert zodat er tijdig bijgestuurd wordt.
Twijfel over het bestaansrecht van het team wat maakt dat deelnemers niet goed weten of hun inspanning bijdraagt en zelfs passief worden. Vanzelfsprekendheid in de bijdrage die iedere persoon kan leveren en een goed gesprek over wat prioriteit heeft.
De teamleden hebben een homogeen karakterprofiel want het team heeft zich laten leiden door ‘soort zoekt soort’. Plannen worden niet afgemaakt, wel veel nieuwe dingen gestart. Inzicht in de samenstelling van het team en bewuste werving van een diverse karakterprofielen zodat de taak van het team daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
Er wordt hard gewerkt en de resultaten zijn er naar, maar bij sommige teamleden heersen onbesproken frustraties en in de wandelgangen hoor je vaak ‘zo kan het niet langer’. Het team heeft bewust reflectiemomenten ingebouwd en bespreekt niet alleen hoe er goed gepresteerd kan worden, maar tevens de manier waarop er samengewerkt wordt.

TeamGrow: Online teamscan

Bij UPD hebben we de online teamscan TeamGrow ontwikkeld waarmee we teams helpen om inzicht te krijgen in hun eigen teamontwikkeling. De scan helpt ze om regelmatig te reflecteren op de 7 pijlers die we in dit artikel behandelen. Met het verkregen inzicht kunnen ze bepalen welke pijlers de meeste aandacht nodig hebben en hier zelfstandig – of met behulp van een teamcoach – interventies op ontwerpen.

De demoversie van TeamGrow is kosteloos te gebruiken. Neem voor meer informatie over TeamGrow of toegang tot de demoversie contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Samenwerking binnen teams verbeteren

Om teams te ondersteunen bij de groei en verbetering van de samenwerking hebben we hieronder een aantal suggesties verzameld:

 1. Reflectie: Plan regelmatig momenten waarop het team kan reflecteren op de samenwerking. Bespreek zowel positieve aspecten als potentiële verbeterpunten. Identificeer sterke punten en aandachtsgebieden, en gebruik deze reflectiesessies om gezamenlijke doelen en actieplannen op te stellen die de samenwerking verder versterken.
 2. Teamactiviteiten: Organiseer buiten de reguliere werkroutine om diverse teamactiviteiten om de teamdynamiek te verbeteren en onderlinge relaties te verdiepen. Denk aan sociale evenementen, teambuildingactiviteiten, workshops en trainingen voor specifieke vaardigheden. Dergelijke initiatieven dragen bij aan vertrouwen en effectieve samenwerking.
 3. Feedbackcultuur: Stimuleer een cultuur van open en constructieve feedback. Teamleden dienen zich comfortabel te voelen bij zowel het geven als ontvangen van feedback. Dit kan informeel plaatsvinden, bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen of één-op-één gesprekken. Feedback is essentieel om problemen aan te pakken, van fouten te leren en de samenwerking te verfijnen.
 4. Samenwerkingshulpmiddelen: Maak gebruik van moderne technologische tools en platforms zoals Slack, Teams, Asana, JIRA en Mural om de samenwerking te bevorderen. Deze tools faciliteren projectbeheer, communicatie, documentenuitwisseling en taakbeheer. Juist gebruik van deze hulpmiddelen kan efficiëntie verhogen en teamcommunicatie stroomlijnen.
 5. Continu leren en ontwikkelen: Moedig voortdurende groei en ontwikkeling aan, zowel op individueel als teamniveau. Stimuleer kennisdeling en uitwisseling van best practices binnen het team. Moedig teamleden aan om trainingen, workshops of cursussen te volgen om hun vaardigheden en expertise uit te breiden.
 6. Verschillen overbruggen: Conflicten kunnen zich in elk team voordoen, maar het is cruciaal om deze op constructieve wijze aan te pakken. Promoot open communicatie en bied ruimte voor het bespreken van meningsverschillen. Ontwikkel effectieve conflictoplossingsvaardigheden zoals actief luisteren, compromissen sluiten en integratieve besluitvorming om oplossingen te vinden die voor alle betrokkenen werkbaar zijn.
 7. Regelmatige evaluatie van de prestatie: Evalueer regelmatig de voortgang en prestaties van het team aan de hand van meetbare doelen en indicatoren. Identificeer zowel sterke punten als gebieden die verbetering behoeven en stel gerichte actieplannen op om de gewenste groei te bevorderen.

Door actief aan deze aspecten te werken, kunnen teams hun samenwerking versterken, als team groeien en uiteindelijk betere prestaties leveren. Het is van groot belang dat alle teamleden zich betrokken voelen bij dit proces en bereid zijn bij te dragen aan de ontwikkeling van het team.

Teamwork is een balans tussen geven en nemen

Teamwork is een vaardigheid en deze vaardigheid is te ontwikkelen, als er maar genoeg aandacht aan besteed wordt. De individuele teamleden kunnen worden getraind op vaardigheden als het stellen van doelen, het reflecteren op het eigen gedrag, het luisteren naar elkaar, het nemen van verantwoordelijkheden en het geven van feedback. Hetzelfde geldt voor de teamleiders. Maar ook kunnen zowel leiders als teamleden leren over hoe het systeem van een team werkt en wat de dynamiek is in een team. Bijvoorbeeld over een thema als ‘ordening’. Het ene teamlid heeft nu eenmaal meer kennis en ervaring dan het ander. Als de teamleden dat niet respecteren gaat het mis. Dan verslechteren de verhoudingen en dat heeft direct invloed op de prestaties. Niet iedereen is dus gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Teamwork heeft daarmee ook te maken met het respecteren van het systeem waarbinnen de teamleden functioneren. Waarom moet het ene teamlid zichzelf bijvoorbeeld altijd overschreeuwen? Wat zegt dat over de luistercapaciteit van de andere leden? Maar ook het feit dat iedereen zijn plek moet vinden in een team, gaat over het systeem. Want waar de een te veel ruimte inneemt, blijft er voor de ander te weinig over. De kunst is om een gezonde balans te vinden binnen de dynamische ordening van een team. Een balans waarbij iedereen voldoende spreektijd krijgt, genoeg ruimte heeft om zichzelf te kunnen zijn en zich verbonden voelt met het doel en de andere teamleden.

Teams die dit voor elkaar krijgen, kunnen binnen het team een cultuur van continu verbeteren realiseren. Een cultuur waarbij het team alert blijft op mogelijke verbeteringen, deze zelf oppakt en afrondt. En dan natuurlijk weer op naar de volgende uitdaging, want gedoe komt er toch.

Vier elementen voor een succesvolle transformatie

In een wereld waarin digitalisering, robotisering en automatisering gemeengoed worden, zijn het de mensen binnen organisaties die het onderscheidend vermogen vormen. Door de talenten van deze mensen in te zetten en hen gerichte ontwikkeling en begeleiding – als individu en in teamverband – te bieden wordt de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren versneld.

Tijdens onze transformatiebegeleiding richten we ons op de vier elementen die gezamenlijk zorgen voor een succesvolle transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. Hierbij is het menselijk aspect een belangrijk onderdeel. Lees meer over deze elementen en het model wat we hiervoor ontwikkeld hebben.

Onze expertisegebieden

Even sparren?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van effectieve teams voor de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.