Kwaliteitsplan vanaf 2015 verplicht

Haagse Zaken

Minister Bussemaker wil met het MBO kwaliteitsafspraken maken. Scholen krijgen meer geld om op maat in hun onderwijs te investeren en het beste uit studenten te halen. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van een investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget.

Hoe u de onderwijskwaliteit van uw instelling gaat verhogen en hoe u de extra middelen gaat inzetten, legt u vast in een kwaliteitsplan. Zo maakt elke school kwaliteitsafspraken op maat (van 2015 tot 2018). De onderwijsteams spelen een centrale rol bij het maken van de kwaliteitsplannen omdat zij zorgen voor de actuele onderwijsprogramma’s, de verbinding met de praktijk en voor goed en boeiend onderwijs op maat, aldus de Minister.

Wat is het?

In het Kwaliteitsplan worden de kwaliteitsafspraken vastgelegd. Om in aanmerking te komen voor het investeringsbudget, ondertekent de instelling de overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo en stelt elke school een kwaliteitsplan op. Dit kwaliteitsplan gaat over de verbetering van de onderwijskwaliteit en richt zich op zes beleidsthema’s: professionalisering, taal en rekenen, BPV, excellentie, voortijdig schoolverlaten en studiesucces.

Aangezien het om kwaliteitsverbetering op maat gaat, kunnen instellingen ervoor kiezen om op bepaalde thema’s (nog) niet in te zetten, bijvoorbeeld omdat zij hun ambities daar al bereikt hebben of omdat zij momenteel liever activiteiten ontplooien op een klein aantal specifieke thema’s. Het budget is om deze reden vrij besteedbaar.

Wat staat er in?

Elke instelling beschrijft per thema de uitgangssituatie (0-meting), motiveert de eigen keuzes, formuleert voor de thema’s SMART-doelstellingen en geeft de aanpak aan om de doelstellingen te realiseren. Het investeringsbudget is hiervoor bedoeld. Middelen uit het resultaatafhankelijk budget komen beschikbaar als een verbetering is gerealiseerd.

Puntsgewijs:

  1. Een integrale analyse van de huidige onderwijskwaliteit binnen de instelling: de 0-meting.
  2. SMART-doelstellingen die richtinggevend zijn voor elk van de zes thema’s: het wat.
  3. Activiteiten die de komende vier jaar per thema worden ontplooid (inclusief prioriteit van de activiteit, de startdatum van de implementatie en de in te zetten middelen uit het investeringsbudget: het hoe.
  4. Concrete aandacht dient te worden besteed aan de verwachte resultaten voor vsv en studiesucces met het oog op bijdrage uit het resultaatafhankelijke budget.
  5. Het plan dient tot stand te komen in gesprek met in- en externe belanghebbenden van de instelling, zoals docenten, studenten, onderwijsteams, ouders en (leer)bedrijven.

Hoe wordt het beoordeeld?

Er zijn drie hoofdcriteria waaraan het plan wordt getoetst:

  1. Visie en Ambitie: er is een duidelijke visie op kwaliteit en het plan is ambitieus.
  2. Uitvoerbaarheid en Haalbaarheid: er is een slagvaardige interne organisatie die in staat is om het kwaliteitsplan succesvol te implementeren. De doelstellingen en activiteitenplanning zijn uitvoerbaar en haalbaar in de tijd.
  3. Breed gedragen: het plan wordt intern en extern gedragen.

Meer over de criteria: Bijlage 1 van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo

Wanneer moet het klaar zijn?

De eerste deadline is het ondertekenen van de Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo vóór 1 maart 2015. Het doel van deze overeenkomst is het borgen van zowel de inzet van de minister als die van de instelling bij de uitvoering. Het kwaliteitsplan dient uiterlijk 30 april 2015 bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ingediend te zijn.

Het programmamanagement MBO in Bedrijf (de opvolger van MBO15) beoordeelt de kwaliteitsplannen en legt zijn bevindingen voor 1 september vast in een advies aan de instelling. Aan de hand hiervan heeft de instelling tijd om aanvullingen en verbeteringen aan te brengen. De minister beoordeelt het plan daarna.

Meer info: www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl Voor aanvullende informatie en advies kunt u bellen met Joris van de Lindeloof.

[indeed-social-media sm_list=’tw,goo,li,fb’ sm_template=’ism_template_8′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’false’ ]